EREDIENSTE

Elke Sondag in die kerkgebou tensy anders aangedui in ons afkondigings of kerkkalender

10:00 – Tradisionele erediens met gewyde orrelmusiek in klassieke keur.

19:00 – Aanddiens in ligter bedieningstyl (gassprekers, gesprekvoering, kontemporêre musiek)

KINDERBEDIENING

Sondae-oggende tydens die skoolkwartale

10:00 tot 11:00 – Junior Kategese (graad 1 tot 7) in die kerksaal na ‘n kort kinderdiens in die kerk. Kontak Kirsten Breytenbach 072 739 0130

10:00 tot 11:00 – Senior Kategese (graad 8 tot 11) in die Wichtsaal. Kontak Rossouw van Zyl 082 326 5289

Finale jaar katkisante vergader Donderdae in die konsistorie om 18:00. Kontak ds Hendrik Scott 083 740 6412

Die KLEUTERKERK kom elke tweede Sondag in die Wichtsaal byeen.

Kontakte: Estie Meyer 083 742 5359 / Madeleen van Schalkwyk 072 513 2683

KLEINGROEPE

Ons het tans 4 Kleingroepe en ‘n Teeklub in die gemeente. Hulle is die kerk se hartklop en funksioneer op die Bybelse beginsels van liefde vir God en liefde vir mekaar. Die groepe kom weekliks byeen, het dieselfde belangstellings, onderskraag mekaar in lief en leed en reik aktief uit na die gemeente en ander. Kleingroep riglyne en begeleidingsmateriaal vir Bybelstudie word beskikbaar gestel. Skakel gerus by een van die kleingroepe in deur die skakel te volg op die tuisblad.

Konsistorie tee Vrydae het baie gewild geword. Ons drink tee tussen 11:00 en 12:00 – dit is ‘n oopdeur geleentheid – almal wat ‘n behoefte het na kuier, kan gou inloer vir ‘n paar minute. Eetgoed welkom.

DIE KERKRAAD

Voorsitter: ds Hendrik Scott

Ouderlinge: Johan Pansegrouw, Nic van Schalkwyk, Rossouw van Zyl, Stephan de Klerk, Ronny Ward, Lida Masson, Pieter-Schalk Bothma, Rossouw van Zyl

Diakens: Johan Nothling, Obrey Wildschut, Margie Fortuin, Renee Strauss, Luan Serfontein, Dirk Mostert, Rohan du Plessis, Gerhard Olivier, Abri de Beer, Gavelin Darries, Nicodémus Olivier, Tiaan vd Westhuizen

Die pligte van die ouderlinge en diakens is volgens die Kerkorde en reglement van die Gemeente.

Funksionering van die Kerkraad

Die kerkraad vergader maandeliks en bestaan uit 5 kommissies:

1. Administrasie kommissie

Verantwoordelik vir die inkomste en uitgawes van die gemeente, asook fondsinsamelings, beleggings, begrotings en die toekenning van fondse.

2. Eiendomskommissie

Verantwoordelik vir die fisiese instandhouding van die gemeentegrond en –geboue. Dit sluit aanbouings, opknappings en instandhoudingswerk soos verf, tuinwerk, herstel van toerusting in.

3. Dienskommissie

Verantwoordelik vir die dag tot dag bestuur van die gemeente en is die personeel se skakel met die Kerkraad. Die kommissie hanteer diensverhoudinge, personeelopleiding en is ook verantwoordelik vir die ordelike verloop van die erediens en liturgie en die reël van spesiale eredienste, die bediening van die sakramente, begrafnisse en huwelike.

4. Aanddienskommissie

Verantwoordlik vir die inhoud van- en musiekbediening van die aanddienste,

5. Sendingkommissie (Siyathanda)

Verantwoordelik vir die kerk se gerigtheid na buite en hanteer Bybelverspreiding, sending en evangelisasie, asook dringende behoeftes binne die gemeente wat aangespreek moet word van tyd tot tyd.

NUTTIGE SKAKELS

Vir Inligting oor predikante, gemeentes, die werksaamhede van die Algemene Sinode en streeksinodes: www.ngkerk.org.za

Amptelike webblad van die NG Sinode Wes-en-Suid-Kaapland: www.kaapkerk.co.za

Kommissie vir Getuienisaksie: www.kga.org.za

Buvton: communitas.co.za

Lig Tydskrif: lig.bybelmedia.org.za

Die Kerkbode: kerkbode.bybelmedia.org.za

Leesrooster: www.communitas.co.za

Straatwerk: www.straatwerk.org.za

BADISA ARMOEDE SORG:  www.badisa.org.za

Bybelgenootskap: www.bybel.co.za

Bybelmedia: www.bybelmedia.org.za